Địa vị pháp lý của Công ty chứng khoán theo Luật chứng khoán ở Việt Nam hiện nay.

5:00 AM
Địa vị pháp lý của Công ty  chứng khoán theo Luật chứng khoán ở Việt Nam hiện nay.

VANTHONGLAW - Thị trường chứng khoán (TTCK) hoạt động tuân theo nguyên tắc trung  gian. Đảm đương vai trò trung gian trên TTCK là các công ty chứng khoán  (CTCK). Những ảnh hưởng tác động của CTCK đối với các chủ thể tham gia thị  trường và sự vận hành của TTCK  là rất lớn. Để CTCK phát huy hết vai trò to  lớn của mình, ngăn ngừa những hiện tượng tiêu cực có thể xảy ra, bảo vệ các  quyền, lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư và sự phát triển lành mạnh và ổn  định của TTCK thì vấn đề tổ chức và hoạt động của CTCK phải được đặt trong  hành lang pháp lý chặt chẽ với những điều kiện đòi hỏi cao khác hẳn với các  doanh nghiệp thông thường. Vì vậy, các quốc gia đều sử dụng pháp luật để điều  chỉnh việc tổ chức và hoạt động của CTCK.   

Bài liên quan

Ở Việt Nam, vấn đề tổ chức và hoạt động của CTCK trước đây được quy  định trong Nghị định 48/1998/NĐ-CP ngày 11/07/1998 về chứng khoán và  TTCK, Nghị định 144/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/11/2003 và được cụ  thể hoá trong Quyết định số 55/2004/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày  17/6/2004 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của CTCK, Luật  Chứng khoán năm 2006 (chủ yếu tại chương VI).  

Cùng với quá trình phát triển ngày càng đa dạng và phức tạp của CTCK,  các quy định của Luật Chứng khoán năm 2006 có nhiều bất cập, hạn chế nên đã  được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010  và tiếp đó là Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013.  Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện  khuôn khổ pháp lý cho TTCK nhưng Việt Nam cũng không tránh khỏi những  điều còn bất cập trong hệ thống pháp luật nói chung và trong khuôn khổ pháp  luật cho CTCK nói riêng. Một hàng lang pháp lý thông thoáng, dễ thực thi, sát  với thị trường sẽ giúp CTCK nâng cao năng lực quản trị, bởi lẽ mọi giao dịch,  hoạt động sẽ minh bạch và được kiểm soát. 

Do vậy, việc tìm hiểu về địa vị pháp lý của CTCK theo Luật Chứng khoán ở Việt Nam hiện nay để từ đó góp phần  hoàn thiện quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động của CTCK nói  riêng và phát triển TTCK ở Việt Nam nói riêng có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn.  Với lý do đó, học viên đã lựa chọn vấn đề “Địa vị pháp lý của Công ty  chứng khoán theo Luật chứng khoán ở Việt Nam hiện nay” để nghiên cứu cho  luận văn thạc sĩ của mình.

Xem toàn văn tại đây hoặc liên hệ Facebook VanThongLaw

Luật Vạn Thông st

Địa vị pháp lý của Công ty chứng khoán theo Luật chứng khoán ở Việt Nam hiện nay. Địa vị pháp lý của Công ty chứng khoán theo Luật chứng khoán ở Việt Nam hiện nay.
910 1

Bài viết Địa vị pháp lý của Công ty chứng khoán theo Luật chứng khoán ở Việt Nam hiện nay.

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »