Giải thích hợp đồng theo pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành.

4:00 AM
Giải thích hợp đồng theo pháp  luật dân sự Việt Nam hiện hành.

VANTHONGLAW -  Hợp đồng là một trong những phương tiện quan trọng, chủ yếu để cá  nhân, tổ chức trao đổi lợi ích, các sản phẩm, dịch vụ nhằm thỏa mãn các nhu cầu  cá nhân. Hợp đồng cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận hành của  nên kinh tế, vì nó là hình thức pháp lý cơ bản của sự trao đổi hàng hóa trong xã  hội, nó là một phương thức quan trọng để tổ chức đời sống chung và thúc đẩy  kinh tế, xã hội phát triển. 

Bài liên quan

Trong hầu hết các bộ luật dân sự cổ điển, hợp đồng  chiếm một vị trí trung tâm và được chế định với dung lượng lớn nhất so với các  chế định khác do vai trò trung tâm của nó đối với trật tự thị trường. Các quy định  về hợp đồng luôn luôn chiếm đa phần trong các đạo luật thuộc lĩnh vực luật tư.  Ngày nay, chế định hợp đồng nói chung và những vấn đề về hiệu lực của  hợp đồng trở thành một chế định quan trong trong hệ thống pháp luật hợp đồng Việt Nam nói chung và pháp luật dân sự nói riêng. Vì vậy, đã có nhiều nghiên  cứu, phân tích về chế định hợp đồng, đặc biệt là những vấn đề hiệu lực của hợp  đồng. 

Hiệu lực của hợp đồng nói ở đây chính là sự tạo lập ra quyền và nghĩa vụ  giữa các bên giao kết, là hiệu lực ràng buộc như pháp luật đối với các bên tham  gia và nghiên cứu hiệu lực của hợp đồng bao quát ba vấn đề: thứ nhất, vấn đề thi  hành các hợp đồng; thứ hai, giải thích ý chí của các bên tham gia quan hệ hợp  đồng và thứ ba, kiềm chế hoặc bảo đảm cho việc biểu lộ ý chí ; Để đáp ứng được  các yêu cầu về mặt lý thuyết áp dụng trên thực tiễn, pháp luật về hợp đồng càng  hoàn thiện thì việc giao kết và thực hiện hợp đồng của các chủ thể càng thuận  lợi.  

Giải thích hợp đồng theo pháp  luật dân sự Việt Nam hiện hành.

Tuy vậy, xét trên nhiều phương diện, vấn đề hiệu lực của hợp đồng là  một vấn đề pháp lý rất phức tạp cả về mặt lý luận cũng như thực tiễn áp dụng,  đặc biệt là một phạm vi của vấn đề hiệu lực của hợp đồng đó là giải thích hợp đồng. Về mặt lý luận, các nhà luật gia vẫn còn chưa thống nhất được với nhau  trong việc xác định nội dung và dung hòa các học thuyết phát triển của giải thích  hợp đồng. Đặc biệt trong hoàn cảnh đất nước ta đã trải qua nhiều truyền thống  pháp luật trong suốt chiều dài lịch sử, chưa có sự chắp nối kế thừa và chọn lọc giưã các truyền thống pháp luật đó và kết hợp với điều kiện hoàn cảnh kinh tế,  xã hội hiện tại vì vậy có thể nói luật Hợp đồng của Việt Nam nói chung và vấn  đề cụ thể của hiệu lực hợp đồng là giải thích hợp đồng nói riêng hiện nay thiếu  tính kế thừa và thiếu đồng bộ.  

Bộ luật dân sự 2005 tập trung các quy định căn bản liên quan đến giải  thích hợp đồng vào hai điều khoản nhất theo phân cấp tại Điều 129 về giải thích  giao dịch dân sự và Điều 409 về Giải thích hợp đồng, tuy nhiên vẫn còn nhiều  hạn chế, bất cập gây khó khăn cho công tác giải quyết các vấn đề thực tiễn có  liên quan, chưa thực sự khả thi. Về vấn đề lý thuyết, vấn đề giải thích hợp đồng  vẫn còn là vấn đề gây nhiều tranh cãi về học thuyết phát triển, bản chất của hoạt  động này và áp dụng các nguyên tắc trong thực tiễn pháp lý. 

Những bất cập trên  đây cần phải được nghiên cứu làm rõ và đề xuất các giải pháp pháp lý nhằm khắc  phục, hoàn thiện. Từ những lý do trên tôi lựa chọn đề tài “Giải thích hợp đồng theo pháp  luật dân sự Việt Nam hiện hành” để làm đề tài luận văn thạc sỹ luật học. Các vấn  đề đưa ra trong luận văn xuất phát từ việc nghiên cứu các quy định pháp luật  Việt Nam hiện nay, có tìm hiểu, tham khảo các quy định của pháp luật một số  quốc gia trên thế giới, qua đó định hướng và đề xuất một số giải pháp cụ thể  hoàn thiện các quy định pháp luật về giải thích hợp đồng nhằm tạo ra một cơ chế  phù hợp hơn trong vấn đề này.

Xem toàn văn tại đây hoặc liên hệ Facebook VanThongLaw

Luật Vạn Thông st

Giải thích hợp đồng theo pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành. Giải thích hợp đồng theo pháp  luật dân sự Việt Nam hiện hành.
910 1

Bài viết Giải thích hợp đồng theo pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành.

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »