Hoàn thiện pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam.

2:00 AM
Hoàn thiện pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam.
VANTHONGLAW - Hoạt động bảo lãnh ngân hàng (BLNH) là một hoạt động ngân hàng,  mang tính phổ biến tại các quốc gia trên thế giới và ngày càng phát triển mạnh  mẽ. Trên thực tế, hoạt động BLNH góp phần đáng kể  trong việc thúc đẩy các  hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chủ  thể nói chung và giữa các  doanh nghiệp trong nƣớc và quốc tế do nó tạo ra sự tin tƣởng cho các bên giao  kết hợp đồng, qua đó mang lại nhiều lợi ích cho các chủ thể tham gia và cho nền  kinh tế nói chung.   

Bài liên quan

Tại Việt Nam, hoạt động BLNH chính thức đƣợc quy định trong Quyết  định số 192/NH-QĐ ngày 17/09/1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt  Nam  về bảo lãnh, tái bảo lãnh vay vốn nƣớc ngoài. Từ  đó đến nay, hệ  thống  pháp luật về ngân hàng nói chung và pháp luật về hoạt động BLNH nói riêng  luôn có sự  kế  thừa và phát triển. Hiện nay, hoạt động BLNH đƣợc quy định  trong Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010. 

Đạo luật này cùng với các văn bản  pháp luật có liên quan đã  tạo thành  khung pháp luật  điều chỉnh  hoạt động  BLNH, từng bước đã hoạt động BLNH thực hiện theo đúng quy định của pháp  luật, tạo niềm tin cho các chủ thể đối với các ngân hàng nói chung và các đối tác  giao kết hợp đồng nói riêng. Bên cạnh đó, hoạt động BLNH phát triển ngày càng  sôi động với nhiều loại hình bảo lãnh đa dạng đã tạo ra nguồn thu không nhỏ cho  các ngân hàng thực hiện bảo lãnh. 

Tuy nhiên, hoạt động này cũng tiềm ẩn nhiều  rủi ro khiến ngân hàng chịu những khoản thua lỗ hoặc mất uy tín. Một trong các  nguyên nhân của các rủi ro này  là do pháp luật về hoạt động BLNH còn nhiều  bất cập, như các quy định về hoạt động BLNH còn sơ sài, chưa đầy đủ, còn có  nhiều mâu thuẫn và thậm chí còn có sự xung đột pháp luật với quy định của pháp  luật nước ngoài và quốc tế. Các tranh chấp phát sinh trong hoạt động BLNH  ngày càng nhiều là minh chứng cho thấy pháp luật hiện hành về  hoạt động  BLNH vẫn chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của thực tiễn đặt ra. Vì vậy, việc tiếp tục  hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hoạt động BLNH là yêu cầu khách quan. Vấn đề đặt ra là cần hoàn thiện pháp luật về hoạt động BLNH theo hƣớng  nào? 

Để trả lời câu hỏi này cần có sự nghiên cứu vấn đề một cách cụ thể. Đó là  ý do để nghiên cứu sinh lựa chọn vấn đề: "Hoàn thiện pháp luật về hoạt động  bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam"  làm đề  tài nghiên cứu cho Luận án Tiến sĩ  Luật học của mình.

Xem toàn văn tại đây hoặc liên hệ Facebook VanThongLaw

Luật Vạn Thông st

Hoàn thiện pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam. Hoàn thiện pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam.
910 1

Bài viết Hoàn thiện pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam.

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »