Hợp đồng chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

12:00 AM
Hợp đồng chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
Hợp đồng chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

VANTHONGLAW -  Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập, việc Việt Nam đã chính thức  gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã mở ra nhiều cơ hội kinh  doanh thuận lợi và tăng khả năng  thâm nhập  thị trường các nước thành viên  cho các doanh nghiệp của Việt Nam, là chìa khóa để đưa nền kinh tế Việt  Nam  tiếp tục hội nhập với kinh tế quốc tế. 

Bài liên quan

Trong hơn một năm kể từ ngày  Quốc hội  Việt Nam  phê chuẩn  Nghị định thư gia nhập  WTO  vào ngày  28/11/2006 và sự kiện Hạ viện Hoa Kỳ phê chuẩn quy chế  thương mại bình  thường vĩnh viễn (PNTR) với Việt Nam vào ngày 09/12/2006, Việt Nam đã  đón nhận rất nhiều dòng đầu tư nước ngoài mới vào  Việt Nam, đồng thời  chứng kiến sự tăng trưởng và phát triển vượt bậc của các doanh nghiệp, tập  đoàn kinh tế trong nước. 

Cùng với sự phát triển nhanh chóng  cả về đầu tư  trong nước và đầu tư nước ngoài, các hoạt động chuyển giao công nghệ ở Việt  Nam cũng diễn ra mạnh mẽ cả về quy mô và số lượng.  Trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, công nghệ sẽ là yếu  tố quyết định sự phát triển của mỗi doanh nghiệp và mỗi quốc gia. Ý thức và  hiểu rõ được tầm quan trọng của công nghệ và chuyển giao công nghệ đối với  sự phát triển kinh tế đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã và đang luôn dành sự  quan tâm đặc biệt trong lĩnh vực này, ngay từ những ngày đầu thực hiện chính  sách mở cửa. Việc xây dựng một hệ thống các quy định pháp luật hoàn chỉnh  điều chỉnh tổng thể hoạt động chuyển giao công nghệ, trong đó đặc biệt là các  vấn đề liên quan đến hợp đồng chuyển giao công nghệ là một nhu cầu tất yếu.  

Thông qua cơ chế pháp luật, việc kiểm soát và điều tiết các hoạt động chuyển  giao công nghệ có thể được thực hiện có hiệu quả, góp phần vào việc chọn lọc  được các công nghệ tiến bộ có giá trị từ nước ngoài, hạn chế tình trạng chảy  máu ngoại tệ do những công nghệ lạc hậu và đồng thời khuyến khích các hoạt  động chuyển giao công nghệ trong nước và từ Việt Nam ra nước ngoài.  

Ở Việt Nam, nếu tính từ Quyết định số 175-CP ngày 29/04/1981 về ký  kết và thực hiện hợp đồng kinh tế trong nghiên cứu khoa học và  triển khai kỹ  thuật, đã có rất nhiều các văn bản pháp quy được ban hành điều chỉnh các vấn  đề về chuyển giao công nghệ, đặc biệt là về hợp đồng chuyển giao công nghệ,  ví dụ,  Pháp lệnh  Chuyển giao công nghệ nước ngoài vào  Việt Nam  ngày  05/12/1981,  Bộ luật Dân sự  1995, Nghị định 45/1998/NĐ-CP ngày  01/07/1998, Nghị định 11/2005/NĐ-CP ngày  2/02/2005 v.v...,  bước đầu đã  tạo ra được môi trường pháp lý thuận lợi cho sự phát triển của hoạt động  chuyển giao công nghệ nói chung và quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện  hợp đồng chuyển giao công nghệ nói riêng. 

Các văn bản pháp luật này, bên  cạnh việc quy định điều chỉnh các vấn đề có tính nguyên tắc về chuyển giao  công nghệ, đều luôn dành những điều khoản điều chỉnh các vấn đề liên quan  hợp đồng chuyển giao công nghệ như nội dung hợp đồng chuyển giao công  nghệ, các vấn đề liên quan đến đăng ký đến đăng ký, phê chuẩn hợp đồng  chuyển giao công nghệ v.v..., tạo cơ sở pháp lý bảo đảm các quyền và lợi ích  của các bên có liên quan trong giao dịch. Tuy nhiên, do thực tiễn và yêu cầu  vào thời điểm ban hành các văn bản pháp quy nói trên đã có nhiều thay đổi và  không còn phù hợp với hiện tại. Kế thừa và khắc phục các thiếu sót của các  quy định pháp luật trước đó, Luật Chuyển giao công nghệ đã được ban hành  vào ngày 22/11/2006 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2007, đã đáp ứng ngày  càng tốt hơn các yêu cầu đặt ra từ thực tiễn.   

Nghiên cứu và làm sáng tỏ bản chất các vấn đề liên quan đến hợp  đồng chuyển giao công nghệ - loại hợp đồng có đối tượng rất đặc thù là công  nghệ dưới cả góc độ pháp lý và thực tiễn sẽ góp phần  làm sáng tỏ nội dung  các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về chuyển giao công nghệ,  đồng thời có những đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn các quy định của  pháp luật Việt Nam về vấn đề này, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của  thị trường chuyển giao công nghệ nói riêng và kinh tế Việt Nam nói chung.  

Trong khuôn khổ của chương trình đào tạo cao học luật và tính cấp thiết của  các vấn đề như đã trình bày trên đây, người viết đã chọn đề tài  "Hợp đồng chuyển giao công nghệ  theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành"  làm đề tài nghiên cứu của mình.

Xem toàn văn tại đây hoặc liên hệ Facebook VanThongLaw

Luật Vạn Thông st

Hợp đồng chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Hợp đồng chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
910 1

Bài viết Hợp đồng chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »