Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ và hướng dẫn soạn đơn

4:03 PM

           Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ và hướng dẫn soạn đơn


VANTHONGLAW - Để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp về đòi nợ, người có yêu cầu phải làm đơn khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp. Vậy trong đơn khởi kiện cần có những nội dung, tài liệu, chứng cứ gì? Bài viết này sẽ trả lời cho câu hỏi trên. 

Bài liên quan:

Mẫu số 23-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP
ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*****

………(1), ngày… tháng … năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)

Người khởi kiện: (3)....................................................................................................................................

Địa chỉ: (4)....................................................................................................................................................

Số điện thoại:..............................................(nếu có); số fax:...........................................................(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử:..........................................................................................................................(nếu có)

Người bị kiện: (5)........................................................................................................................................

Địa chỉ (6).....................................................................................................................................................

Số điện thoại:...............................................(nếu có); số fax: .........................................................(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: (nếu có).........................................................................................................................

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có) (7).....................................................................................

Địa chỉ: (8)....................................................................................................................................................

Số điện thoại:...............................................(nếu có); số fax:..........................................................(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: (nếu có).........................................................................................................................

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)................................................................................

Địa chỉ:(10)...................................................................................................................................................

Số điện thoại:...............................................(nếu có); số fax: .........................................................(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử:..........................................................................................................................(nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)............................................................................

......................................................................................................................................................................

Người làm chứng (nếu có) (12)....................................................................................................................

Địa chỉ: (13).................................................................................................................................................

Số điện thoại:...............................................(nếu có); số fax:.........................................................(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử:.........................................................................................................................(nếu có)

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

1....................................................................................................................................................................

2....................................................................................................................................................................

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) .......................

.......................................................................................................................................................................

                                                                                                                  Người khởi kiện (16)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 23-DS:

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày … tháng … năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên; đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

(5), (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …).

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ; trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện. Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp. Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Trên đây là mẫu đơn khởi kiện chuẩn do Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao ban hành tại Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017.

Tuy nhiên, mẫu đơn khởi kiện trên là mẫu đơn chung, đối với từng vụ việc khác nhau thì đòi hỏi người khởi kiện phải cung cấp những thông tin, tài liệu, chứng cứ khác nhau. Ngoài ra, trên thực tế, khi khởi kiện, người khởi kiện chỉ cần đảm bảo bố cục theo mẫu đơn do Hội đồng Thẩm phán ban hành và cung cấp được những thông tin cần thiết theo quy định tại khoản 4 Điều 189 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 đề Tòa án có cơ sở thụ lý và giải quyết vụ án. Do đó, không bắt buộc người khởi kiện khi soạn đơn phải có nội dung 100% như mẫu.

Khoản 4 Điều 189 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định về nội dung đơn khởi kiện bao gồm:

“4. Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;

b) Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;

c) Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó;

d) Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);

đ) Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện;

e) Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

g) Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

h) Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);

i) Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.”

Áp dụng vào mẫu đơn khởi kiện đòi nợ, Công ty Luật Vạn Thông xin tư vấn đến quý độc giả có nhu cầu soạn đơn khởi kiện đòi nợ như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*****

………, ngày… tháng … năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

(V/v: đòi trả nợ)

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN................

Người khởi kiện:.........................................................................................................................................

CCCD/CMND/Hộ chiếu số:...................................................Cấp ngày:......................................................

Nơi cấp:.........................................................................................................................................................

Địa chỉ:..........................................................................................................................................................

Số điện thoại:......................................................(nếu có); số fax:...................................................(nếu có)

Người bị kiện:..............................................................................................................................................

CCCD/CMND/Hộ chiếu số:...................................................Cấp ngày:......................................................

Nơi cấp:.........................................................................................................................................................

Địa chỉ:..........................................................................................................................................................

Số điện thoại:......................................................(nếu có); số fax:...................................................(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):....................................................................................

CCCD/CMND/Hộ chiếu số:...................................................Cấp ngày:......................................................

Nơi cấp:.........................................................................................................................................................

Địa chỉ:..........................................................................................................................................................

Số điện thoại:......................................................(nếu có); số fax:...................................................(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử:..........................................................................................................................(nếu có)

Nội dung vụ việc:........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

(* Người khởi kiện trình bày rõ vụ việc như sau:

- Quá trình cho vay;

- Tài sản vay, giá trị khoản vay;

- Mục đích vay;

- Thời gian vay;

- Mức lãi suất thỏa thuận (nếu có);

- Nguyên nhân xảy ra tranh chấp;

-  …)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:..................................................................................

......................................................................................................................................................................

(* Người khởi kiện căn cứ vào luật để đưa ra các yêu cầu cụ thể, như: đòi lại số tiền bao nhiêu? yêu cầu trả lãi như thế nào? Thời hạn trả? …

VD: 

1. Buộc ông A hoàn trả cho tôi số tiền gốc là...........................................................................................

2. Buộc ông A phải trả thêm khoản lãi phát sinh do quá hạn trả nợ là....................................................

Tổng là:.......................................................................................................................................................)

Người làm chứng (nếu có):...........................................................................................................................

Địa chỉ:..........................................................................................................................................................

Số điện thoại:.......................................................(nếu có); số fax:..................................................(nếu có)

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

1....................................................................................................................................................................

2....................................................................................................................................................................

(* Người khởi kiện phải cung cấp được các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc như là hợp đồng cho vay, giấy cho vay, giấy nhận nợ, giấy nhận tiền, giấy tờ nhân thân của người khởi kiện, … để Tòa án có cơ sở thụ lý giải quyết vụ việc)

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án)................................

......................................................................................................................................................................

Kính mong Quý Tòa sớm xem xét và giải quyết yêu cầu của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

                                                                            NGƯỜI KHỞI KIỆNBích Trâm
---
Khách hàng có nhu cầu "Tư vấn pháp lý doanh nghiệp; làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế gồm nhà đất, sổ tiết kiệm, tài khoản ngân hàng; hợp thức hóa nhà đất; đăng ký thành lập doanh nghiệp...", vui lòng liên hệ:


Địa chỉ: 284 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. HCM
SĐT: (028) 3620 7824 - (028) 3636 0124 - 091 809 1001
Email: info@vanthonglaw.com - vanthonglaw@gmail.com
Tra cứu pháp luật miễn phí: http://www.luatvanthong.com
BẢO VỆ TỐT NHẤT QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA THÂN CHỦ
LUẬT VẠN THÔNG
Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ và hướng dẫn soạn đơn Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ và hướng dẫn soạn đơn
910 1

Bài viết Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ và hướng dẫn soạn đơn

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »