Tổng hợp các Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao

9:57 AM

           Tổng hợp các Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán

 1. Nghị quyết số 01/NQ-HĐTP ngày 20/1/1988 Hướng dẫn áp dụng một số quy định của luật hôn nhân và gia đình
 2. Nghị quyết số 02/HĐTP ngày 19/10/1990 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Pháp lệnh Thừa kế
 3. Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23/12/2000 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000
 4. Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP ngày 10/4/2003 hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình
 5. Nghị quyết số 03/2003/NQ-HĐTP ngày 18/4/2003 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao - Hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính
 6. Nghị quyết số 04/2003/NQ-HĐTP ngày 27/5/2003 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các vụ án kinh tế (hết hiệu lực ngày 08/10/2021)
 7. Nghị quyết số 05/2003/NQ-HĐTP ngày 31/7/2003 hướngdẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Trọng tài thương mại
 8. 6. Nghị quyết số 01/2004/NQ-HĐTP ngày 28/4/2004 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (hết hiệu lực ngày 06/8/2006)
 9. Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình
 10. Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02/10/2004 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao - Hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất "Những quy định chung" của Bộ Luật tố tụng Hình sự năm 2003
 11. Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05/11/2004 của Hội đồng thẩm phán tòa án tối cao - Hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ ba "Xét xử sơ thẩm "của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003
 12. Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31/3/2005 hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất “những quy định chung” của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (hết hiệu lực ngày 01/7/2013)
 13. 11. Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27/4/2005 hướngdẫn thi hành một số quy định tại Chương VIII “Các biện pháp khẩn cấp tạm thời”của Bộ luật Tố tụng dân sự (hết hiệu lực ngày 01/12/2020)
 14. 12. Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐTP ngày 28/4/2005 hướngdẫn thi hành một số quy định của Luật Phá sản
 15. 13. Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐTP ngày 17/9/2005 hướngdẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự về “chứng minh và chứngcứ” (hết hiệu lực ngày 01/7/2013)
 16. 14. Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 hướngdẫn thi hành các quy định trong phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa áncấp sơ thẩm” của Bộ luật Tố tụng dân sự (hết hiệu lực ngày 01/7/2013)
 17. Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (hết hiệu lực ngày 01/01/2023)
 18. Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐTP ngày 04/8/2006 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao - Hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính đã được sửa đổi, bổ sung theo các pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính ngày 25/12/1998 và ngày 04/5/2006
 19. 16. Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04/8/2006 hướngdẫn thi hành một số quy định trong phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòaán cấp phúc thẩm” trong Bộ luật Tố tụng dân sự (hết hiệu lực ngày 01/7/2013)
 20. Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội động thẩm phán tòa án nhân dân tối cao - Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt.
 21. Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao bổ sung một số hướng dẫn của Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 và Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao
 22. 18. Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 01/7/2011 hướngdẫn thi hành một số Luật Tố tụng hành chính (hết hiệu lực ngày 01/7/2016)
 23. 19. Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13/6/2012 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án
 24. 20. Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 60/2011/QH12 ngày 29/3/2011 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự (hết hiệu lực ngày 01/7/2016)
 25. 21. Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất “những quy định chung” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự (hết hiệc lực ngày 01/7/2016)
 26. 22. Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 hướng dẫn thi hành một số quy định về “chứng minh và chứng cứ” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự (hết hiệu lực ngày 03/12/2012)
 27. Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ hai “thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp sơ thẩm” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự (hết hiệc lực ngày 01/7/2016)
 28. 24. Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ ba “thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp phúc thẩm” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự (hết hiệu lực ngày 01/7/2016)
 29. 25. Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại
 30. 26. Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐTP ngày 15/01/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng hành chính (hết hiệu lực ngày 01/7/2016)
 31. 27. Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐTP ngày 15/01/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án
 32. 28. Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28/10/2015 về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ (hết hiệu lực ngày 15/7/2019)
 33. 29. Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐTP ngày 24/12/2015 hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật về xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân
 34. Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐTP ngày 30/6/2016 hướng dẫn áp dụng một số quy định khoản 3 Điều 7 Bộ luật Hình sự 2015
 35. 31. Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐTP ngày 30/6/2016 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự và Nghị quyết số 104/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính
 36. 32. Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐTP ngày 26/8/2016 hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Phá sản
 37. 33. Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP ngày 30/12/2016 hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13, Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, Thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử
 38. Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự
 39. 35. Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính
 40. 36. Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16/3/2017 về việc công bố bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử của Tòa án
 41. Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP ngày 05/5/2017 hướng dẫn một số quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án
 42. 38. Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19/9/2017 ban hành một số biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự
 43. Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP ngày 24/4/2018 của Hồi đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao - Hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ Luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện
 44. Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng điều 65 của Bộ Luật Hình sự về án treo
 45. 39. Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân
 46. 40. Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09/8/2018 ban hành một số biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự
 47. Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐTP ngày 05/11/2018 hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và Điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của BLHS
 48. Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm
 49. Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của Bộ luật Hình sự
 50. Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP ngày 24/5/2019 hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền
 51. Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP ngày 18/6/2019 về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ
 52. Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế và Điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Bộ luật Hình sự
 53. Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐTP ngày 01/10/2019 về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định tại các điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi
 54. Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐTP ngày 25/11/2019 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 299 và Điều 300 Bộ luật Hình sự
 55. Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐTP ngày 05/3/2020 về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ
 56. 50. Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐTP ngày 24/9/2020 về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời của Bộ luật Tố tụng dân sự
 57. 51. Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ
 58. Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐTP ngày 20/12/2021 về việc hướng dẫn áp dụng Điều 201 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
 59. Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng Điều 65 của BLHS về án treo
 60. Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo
 61. Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP ngày 06/9/2022 hướngdẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự về trách nhiệm bồi thường thiệthại ngoài hợp đồng
 62. Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐTP ngày 09/9/2022 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 304, Điều 305, Điều 306, Điều 307 và Điều 308 của Bộ luật hình sự
 63. Văn bản hợp nhất Nghị quyết ngày 07/9/2022 hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo
 64. 56. Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐTP ngày 09/9/2022 về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 304, Điều 305, Điều 306, Điều 307 và Điều 308 của Bộ luật Hình sự

Bích Trâm
---
Khách hàng có nhu cầu "Tư vấn pháp lý doanh nghiệp; làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế gồm nhà đất, sổ tiết kiệm, tài khoản ngân hàng; hợp thức hóa nhà đất; đăng ký thành lập doanh nghiệp...", vui lòng liên hệ:


Địa chỉ: 284 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. HCM
SĐT: (028) 3620 7824 - (028) 3636 0124 - 091 809 1001
Email: info@vanthonglaw.com - vanthonglaw@gmail.com
Tra cứu pháp luật miễn phí: http://www.luatvanthong.com
BẢO VỆ TỐT NHẤT QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA THÂN CHỦ
LUẬT VẠN THÔNG
Tổng hợp các Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao Tổng hợp các Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao
910 1

Bài viết Tổng hợp các Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »