Pháp luật về biểu tình trên thế giới và ở Việt Nam.

4:41 PM

 

Công ty luật, luật sư uy tín, sách luật, văn phòng luật sư tphcm, hà nội, đà nẵng, uy tín, tranh chấp, di chúc thừa kế, nhà đất, thành lập doanh nghiệp, bảo vệ tại tòa án, lý lịch tư pháp, sách luật hay, thư viện trường học, ly hôn, phần mềm quản lý công ty luật, bình luận án lệ, COVID-19, luận văn, luận án

VANTHONGLAW -  Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp  quyền xã hội  chủ nghĩa là một trong những nhiệm vụ  trọng tâm của Đảng,  Nhà nước ta trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước.  Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hôi (bổ  sung, phát triển năm 2011) khẳng định: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất  của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước.  Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm  dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mỗi cấp, trên tất cả các lĩnh  vực. 

Bài liên quan
>>> Pháp luật về quản lý chung cư ở Việt Nam.
>>> Quy định của pháp luật đối với khu chế xuất và doanh nghiệp chế xuất.
>>> Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà đất ở Việt Nam không?
>>> Vợ bỏ nhà đi đã lâu, chồng muốn ly hôn phải làm thế nào?
>>> Điều chỉnh hoạt động quảng cáo trong khuôn khổ pháp luật cạnh tranh tại Việt Nam.

Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và phải được thể chế hoá bằng  pháp luật, được pháp luật bảo đảm.Nhà nước tôn trọng và bảo đảm các quyền  con người, quyền công dân; chăm lo hạnh phúc, sự phát triển tự do của mỗi  người. Quyền và nghĩa vụ công dân do Hiến pháp và pháp luật quy định.  Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.Nhân dân thực hiện  quyền làm chủ thông qua hoạt động của Nhà nước, của cả hệ thống chính trị  và các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện”.  

Biểu tình được xem là một sự  thể hiện công khai ý chí của người dân  về những vấn đề của đời sống xã hội. Về tính chất, biểu tình có thể là sự ủng  hộ  hoặc phản kháng đối với một chủ  trương, chính sách, sự  kiện hay một  quyết định nào đó. Chủ trương, chính sách, sự kiện, quyết định đó không chỉ  là của nội bộ quốc gia mà còn có thể là của quốc gia khác. Quyền biểu tình của  người công dân được quy định tại Điều 25 Hiến pháp năm 1959; Điều 67  Hiến pháp năm 1980; Điều 69 Hiến pháp năm 1992. Hiến pháp năm 2013 với  tư tưởng mới về quyền con người, quyền công dân thì quyền biểu tình của  công dân được quy định tại Điều 25: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự  do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. 

Hiến pháp năm 1946 không quy định  trực tiếp quyền biểu tình của người dân nhưng nội hàm của quyền biểu tình  được quy định tại Điều 10 của Hiến pháp 1946 “Công dân Việt Nam có quyền  tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do tổ chức và hội họp…”. Tuy nhiên,  trong suốt hơn 70 năm qua, chúng ta vẫn chưa xây dựng được một bộ  luật  trực tiếp để điều chỉnh các hoạt động liên quan đến biểu tình. 

Hiện nay, chỉ có  Nghị định 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định về một số  biện pháp bảo đảm trật tự  công cộng để  giải  tán các cuộc “tập trung đông  người  ở  nơi công cộng”. Sau đó Bộ  Công an cũng ban hành Thông tư  09/2005/TT-BCA để  hướng dẫn thi hành một số  điều của Nghị  định  38/2005/NĐ-CP. Tuy nhiên, các quy định này không điều chỉnh trực tiếp các  vấn đề liên quan của biểu tình, mà đặt ra nhiều hạn chế và quy trình khó khăn  để người dân thực hiện quyền biểu tình. 

Đứng trước tình hình đó, Quốc hội đã có Nghị quyết về xây dựng Luật biểu tình, tuy nhiên Dự án Luật biểu tình đã được lùi từ chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, khoá XIII sang chương  trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 11, khóa XIII.  Thực tiễn cho thấy, biểu tình đã xuất hiện ở nước ta từ  rất lâu, ngay  trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ chúng ta đã tiến  hành nhiều cuộc biểu tình đòi những yêu sách cho dân tộc thuộc địa và diễn ra  ở nhiều nơi. 

Hiện nay, để phản đối các chính sách pháp luật, các sự kiện có liên quan thì công dân cũng đã tiến hành nhiều cuộc biểu tình như: biểu tình  về chính sách đất đai của nông dân huyện Văn Giang (Hưng Yên), biểu tình  phản đối Trung Quốc có một số hành động phi phạm ở biển Đông (tuyên bố  chủ quyền với Hoàng Sa và Trường Sa, cắt đứt cáp tàu Bình Minh của Việt  Nam, hạ đặt giàn khoan HD 981 trên thềm lục địa của Việt Nam). Tuy nhiên,  do thiếu vắng một bộ luật quy định trực tiếp quy định về biểu tình và sự hạn  chế của Nghị định 38/2005/NĐ-CP và Thông tư 09/2005/TT-BCA nên việc  thực thi quyền biểu tình của người dân chưa được thực thi trên thực tế. 

Trước tình hình đó, để tăng cường và phát huy dân chủ, góp phần hoàn  thiện pháp luật về biểu tình ở Việt Nam, nghiên cứu kinh nghiệm về xây dựng  luật biểu tình của một số nước trên thế giới việc nghiên cứu đề tài “Pháp luật  về biểu tình trên thế giới và ở Việt Nam” là hết sức cần thiết.

Xem toàn văn tại đây hoặc liên hệ Facebook VanThongLaw

Luật Vạn Thông st

Pháp luật về biểu tình trên thế giới và ở Việt Nam. Pháp luật  về biểu tình trên thế giới và ở Việt Nam.
910 1

Bài viết Pháp luật về biểu tình trên thế giới và ở Việt Nam.

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »