Mẫu Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất và hướng dẫn viết đơn

12:32 PM
Mẫu Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất và hướng dẫn viết đơn 

VANTHONGLAW - Mẫu Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất được ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ tài nguyên và môi trường. Mẫu đơn và hướng dẫn viết đơn cụ thể như sau:

Bài liên quan:

>>> Các trường hợp thu hồi đất được bồi thường và không được bồi thường theo Luật đất đai 2013
>>> Mẫu hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng có sẵn hoặc hình thành trong tương lai
>>> Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định mới nhất
>>> Đất nuôi trồng thuỷ sản có được chuyển mục đích sử dụng hay không?
>>> Các trường hợp vẫn được hưởng di sản dù đã bị truất quyền thừa kế

---------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đc lp – Tự do  Hnh phúc
------------------------

, ngày …… tháng …… năm ……

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gi: y ban nhân dân 1 …………

1. Người xin cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 2……………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

2. Địa chỉ/trụ sở chính:………………………………………………………………………..

3. Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

4. Địa điểm khu đất:…………………………………………………………………………..

5. Diện tích (m2):……………………………………………………………………………..

6. Để sử dụng vào mục đích: 3………………………………………………………………..

7. Thi hn sử dụng:…………………………………………………………………………..

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy đnh ca pháp luật đất đai, np tiền sử dụng đất/tin thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có)…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………....

 

 

Người làm đơn

(ký và ghi rõ h tên)

 

 


 

 ---------

(1) Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Cụ thể, tại Điều 59 Luật Đất đai 2013:
- UBND cấp tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;
- UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

(2) Ghi rõ họ, tên cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất / cá nhân đại diện cho hộ gia đình / cá nhân đại diện cho tổ chức.
- Đối với cá nhân: Ghi rõ thông tin về Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp).
- Đối với tổ chức: Ghi rõ thông tin về Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp / Văn bản công nhận tổ chức tôn giáo / đăng ký kinh doanh / Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp / tổ chức kinh tế…

(3) Trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo Giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp văn bản chấp thuận đầu tư.

Mẫu Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất và hướng dẫn viết đơn Mẫu Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất và hướng dẫn viết đơn
910 1

Bài viết Mẫu Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất và hướng dẫn viết đơn

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »