Thủ tục kinh doanh đại lý bán lẻ xăng dầu

3:00 PM

Thủ tục kinh doanh đại lý bán lẻ xăng dầu


VANTHONGLAW - Xăng dầu là mặt hàng trọng yếu, có vai trò điều tiết, tác động đến nền kinh tế quốc gia. Bên cạnh đó, xăng dầu cũng là một mặt hàng nguy hiểm, dễ gây cháy nổ. Chính vì vậy, để kinh doanh mặt hàng này, các thương nhân phải đáp ứng được các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

Bài liên quan:

1. Điều kiện kinh doanh đại lý bán lẻ xăng dầu:

Kinh doanh đại lý bán lẻ xăng dầu là một trong những hoạt động kinh doanh xăng dầu theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 83/2014/NĐ-CP. Pháp luật đầu tư quy định hoạt động kinh doanh xăng dầu là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, thương nhân muốn kinh doanh đại lý bán lẻ xăng dầu đầu tiên phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu;

- Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ năm (05) năm trở lên được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định 83/2014/NĐ-CP;

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý xăng dầu:

Khi đã đáp ứng các điều kiện do pháp luật quy định thì doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 20 Nghị định 83/2014/NĐ-CP

Bước 1: Chuẩn bị một (01) bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu, gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 Nghị định 83/2014/NĐ-CP;

- Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, kèm theo các tài liệu chứng minh;

- Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho đại lý có thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu.

Bước 2: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đã chuẩn bị về cơ quan có thẩm quyền:

- Sở Công thương: đối với thương nhân có trụ sở chính trên địa bàn và có hệ thống từ hai (02) cửa hàng bán lẻ xăng dầu trở lên trên địa bàn một (01) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Sở Công thương nơi thương nhân có trụ sở chính chủ trì, phối hợp với Sở Công thương nơi thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu: đối với trường hợp thương nhân có hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên. 

Bước 3: Sở Công thương tiếp nhận và thông báo bằng văn bản cho thương nhân trong trường hợp hồ sơ chưa đủ.

Bước 4: Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương có trách nhiệm xem xét, và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 10 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 5: Thương nhân được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

Lưu ý:

- Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu có thời hạn hiệu lực là năm (05) năm kể từ ngày cấp mới.

- Trường hợp thương nhân là đại lý bán lẻ xăng dầu chỉ có một (01) cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc thuê không phải thực hiện việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. Tuy nhiên vẫn phải đáp ứng đủ các điều kiện để kinh doanh đại lý bán lẻ xăng dầu theo quy định pháp luật.

3. Quyền và nghĩa vụ của đại lý bán lẻ xăng dầu:

- Được bán lẻ xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu của mình theo giá bán lẻ do thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu quy định.

Được kinh doanh xăng dầu theo hình thức là bên đại lý cho tổng đại lý hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối và được hưởng thù lao đại lý.

- Chỉ được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho một (01) tổng đại lý hoặc một (01) thương nhân phân phối xăng dầu hoặc một (01) thương nhân đầu mối. Nếu tổng đại lý hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối đó không kinh doanh nhiên liệu sinh học, đại lý được ký thêm hợp đồng làm đại lý cho một (01) tổng đại lý hoặc một (01) thương nhân phân phối xăng dầu hoặc một (01) thương nhân đầu mối khác chỉ để kinh doanh nhiên liệu sinh học.

- Thương nhân đã ký hợp đồng làm đại lý cho tổng đại lý hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối, không được ký thêm hợp đồng làm đại lý cho tổng đại lý hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối khác.

Đại lý phải nằm trong hệ thống phân phối của tổng đại lý hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối và chịu sự kiểm soát của thương nhân đó.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, giá xăng dầu niêm yết, bán ra theo quy định.

- Thực hiện chế độ ghi chép chứng từ phù hợp với hình thức kinh doanh là đại lý theo quy định của Bộ Tài chính.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh.

- Ngoài việc treo biển hiệu của thương nhân theo quy định hiện hành, nếu sử dụng tên thương mại, biểu tượng (lô gô), nhãn hiệu, chỉ dẫn thương mại của thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu, phải thực hiện bằng hợp đồng phù hợp với Luật Sở hữu trí tuệ.

- Phải đăng ký thời gian bán hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu của thương nhân với Sở Công Thương địa phương nơi cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng đó.

- Phải đăng ký hệ thống phân phối với Sở Công Thương địa phương nơi thương nhân có hệ thống phân phối.

Phải gửi thông tin hệ thống phân phối của mình cho bên giao đại lý là tổng đại lý hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối để đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Phải xây dựng, áp dụng và duy trì có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng.

4. Các trường hợp bị thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu:

- Thương nhân không tiếp tục làm đại lý kinh doanh xăng dầu; 

- Thương nhân không hoạt động kinh doanh xăng dầu trong thời gian một (01) tháng trở lên; 

- Thương nhân bị phá sản theo quy định của pháp luật; 

- Thương nhân không đáp ứng một trong các điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu;

- Thương nhân vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm quy định về bảo đảm số lượng, chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Bích Trâm
---
Khách hàng có nhu cầu "Tư vấn pháp lý doanh nghiệp; làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế gồm nhà đất, sổ tiết kiệm, tài khoản ngân hàng; hợp thức hóa nhà đất; đăng ký thành lập doanh nghiệp...", vui lòng liên hệ:


Địa chỉ: 284 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. HCM
SĐT: (028) 3620 7824 - (028) 3636 0124 - 091 809 1001
Email: info@vanthonglaw.com - vanthonglaw@gmail.com
Tra cứu pháp luật miễn phí: http://www.luatvanthong.com
BẢO VỆ TỐT NHẤT QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA THÂN CHỦ
LUẬT VẠN THÔNG

Thủ tục kinh doanh đại lý bán lẻ xăng dầu Thủ tục kinh doanh đại lý bán lẻ xăng dầu
910 1

Bài viết Thủ tục kinh doanh đại lý bán lẻ xăng dầu

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »